Hergebruik van informatie

Documenten die zijn voortgebracht door openbare lichamen van de lidstaten, vormen een enorme, diverse en waardevolle hoeveelheid bronnen die de kenniseconomie ten goede kunnen komen“, aldus de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad.

De Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (ook wel Richtlijn Overheidsinformatie genoemd) beoogt het hergebruik van informatie die door een overheidsorgaan is voortgebracht in de Europese Unie te vereenvoudigen door basisvoorwaarden hiervoor te harmoniseren en grote hindernissen voor hergebruik op de Europese markt weg te nemen. Het uiteindelijke doel is ‘een cultuurverandering in de publieke sector te faciliteren door een gunstige omgeving tot stand te brengen voor activiteiten met een toegevoegde waarde die voortkomen uit het hergebruik van beschikbare overheidsinformatie’.

Ter implementatie van de Richtlijn Overheidsinformatie is een extra hoofdstuk aan de Wob toegevoegd. Met deze nieuwe regeling kan een ieder een verzoek bij een bestuursorgaan indienen voor hergebruik. Wat hergebruik exact inhoudt, is gedefinieerd in de Wob. Hieronder wordt verstaan: ‘het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd’.