Intern beraad

De Wob bepaalt dat geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen van bewindslieden, bestuurders of ambtenaren in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.

Onder ‘intern beraad’ verstaat de Wob: ‘het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid’. Volgens de wetsgeschiedenis kunnen opvattingen en meningen die worden gedragen door meer personen, een groep personen of een bestuursorgaan ook vallen onder het begrip persoonlijke beleidsopvattingen.

Op die regel geldt echter een uitzondering. Met het oog op een goede en democratische bestuursvoering kan informatie over persoonlijke beleidsopvattingen wel worden verstrekt, maar dan in niet tot personen herleidbare vorm. Dit ligt weer anders als degene die deze opvattingen heeft geuit, heeft ingestemd met het verstrekken van de informatie in herleidbare vorm. In dat geval mag het wel.

Voor milieu-informatie geldt dat het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen moet worden tegen het belang van openbaarmaking. Daarbij kan  informatie over persoonlijke beleidsopvattingen worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm.