Niet eens met een beslissing

Er staan ons verschillende rechtsmiddelen ter beschikking wanneer u het niet eens bent met een beslissing. Let op; op de WOB is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen niet van toepassing. Dat betekent niet dat het bestuursorgaan niet (tijdig) hoeft te beslissen, uiteraard, maar wel dat bij niet tijdig beslissen geen dwangsom verschuldigd wordt of kan worden.

a. Bezwaar

Indien het bestuursorgaan het verzoek tot verstrekking van informatie afwijst, kan een belanghebbende die het daarmee niet eens is tegen dat primaire besluit bezwaar maken. In de regel moet dit gebeuren bij het bestuursorgaan dat die beslissing heeft genomen. Daarop zal het bestuursorgaan, bij een ontvankelijk bezwaar, zijn besluit heroverwegen en zijn oordeel neerleggen in een beslissing op het bezwaar.

b. Beroep

Mocht de heroverweging in de beslissing op het bezwaar voor de bezwaarmaker niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan hij hiertegen beroep instellen bij de rechtbank. Op grondslag van het beroepschrift oordeelt de rechtbank, bij een ontvankelijk beroep, of het besluit van het bestuursorgaan rechtmatig is en of bijvoorbeeld de verzochte informatie terecht niet is verstrekt.

c. Hoger beroep

Wanneer de rechtbank de belanghebbende in het ongelijk heeft gesteld, kan hij tegen die uitspraak hoger beroep instellen. Bij Wob-zaken moet hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit college beoordeelt, bij een ontvankelijk hoger beroep, of de uitspraak van de rechtbank moet worden bevestigd of vernietigd.

d. Voorlopige voorziening

Met een voorlopige voorzieningsprocedure kan een belanghebbende de voorzieningenrechter vragen het primaire besluit of de beslissing op bezwaar te schorsen. Hierbij moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang, zodat de belanghebbende een beslissing op het bezwaar of uitspraak op het beroep niet kan afwachten. Dit voorlopig oordeel blijft van kracht totdat de rechter in een eventuele vervolgprocedure definitief oordeelt.