Waarop is de Wob van toepassing

De Wob is van toepassing op verzoeken tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de hiervoor in de wet aangewezen bestuursorganen. Iedereen kan zo’n verzoek indienen. Daarbij hoeft de verzoeker bij de openbaarmaking geen belang te hebben. Verder maakt het niet uit of de verzochte informatie op schrift staat, of bijvoorbeeld op een geluidsband dan wel een gegevensdrager.

Bij welke bestuursorganen kan informatie worden gevraagd

In de Wob is bepaald bij welke bestuursorganen om openbaarmaking van bestuurlijke informatie kan worden verzocht. Dit zijn onder andere:

  • de ministers;
  • de bestuursorganen van de provincies (bijvoorbeeld het college van gedeputeerde staten);
  • de bestuursorganen van de gemeente (zoals het college van burgemeester en wethouders);
  • de bestuursorganen van de waterschappen (onder andere het dagelijks bestuur);
  • publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties;
  • instellingen, diensten en bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van de genoemde bestuursorganen werkzaam zijn. Uit de rechtspraak volgt dat dat orgaan dan wel een aanzienlijke invloed op die instelling, dienst of dat bedrijf moet hebben.

Een voorbeeld van een uitgezonderd bestuurorgaan, waarbij dus geen openbaarmaking van informatie kan worden verzocht, is de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden.

Welke informatie kan worden gevraagd

De openbaarmaking en verstrekking van informatie die op grond van de Wob kan worden verzocht, moet over een bestuurlijke aangelegenheid gaan die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan. Daaronder vallen ook de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Wanneer informatie voor intern beraad wordt opgevraagd, worden daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen echter weggelaten.

Hierop bestaan wel uitzonderingen. Zo kan het met het oog op een goede en democratische bestuursvoering toch te rechtvaardigen zijn dat de persoonlijke beleidsopvatting wordt verstrekt in een niet tot personen herleidbare vorm. Daarnaast geldt bij milieu-informatie dat het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen moet worden tegen het belang van openbaarmaking. Verder is een vereiste dat de informatie bij een bestuursorgaan berust. Het is daarbij niet van belang hoe de informatie is opgeslagen. Informatie die zich zowel op een schriftelijk stuk bevindt als opgeslagen is op een ander materiaal, zoals een geluidsband of een gegevensdrager, kan openbaar worden gemaakt.