Cursus opzet

De door ons ontwikkelde cursus kent de volgende opzet.

In de cursus zal worden ingegaan op de vraag hoe de Wob in de praktijk moet worden toegepast. Daarbij zal eerst een schets worden gegeven van de bestuursrechtelijke achtergronden van een Wob-verzoek en een Wob-besluit om inzicht te geven in de toepassing van de Wob binnen het bestuursrechtelijke kader. Besproken zal worden op welke bestuursorganen de Wob van toepassing is, binnen welke termijn beslissingen genomen worden en welke rechtsmiddelen daartegen eventueel kunnen worden aangewend. Aandacht zal worden besteed aan de vraag welke documenten onder de Wob vallen, en wat de weigeringsgronden zijn die in de Wob zijn opgenomen. Daarbij zal worden stilgestaan bij de zogenaamde absolute weigeringsgronden, als die zich voordoen blijft openbaarmaking achterwege, en de relatieve weigeringsgronden, in welk geval een belangenafweging gemaakt zal moeten worden. Ook zal worden stilgestaan bij de zogenaamde stukken die zijn bedoeld voor intern beraad. Vervolgens zal kort worden stilgestaan bij de kosten, de eventuele maatregelen of mogelijkheden die aanwezig zijn om misbruik van de Wob te voorkomen, en zal worden stilgestaan bij het wetsontwerp Wet Open Overheid. Afgesloten zal worden met de do’s en don’ts waarna gelegenheid zal worden geboden voor het stellen van vragen.

Cursusprogramma

Het programma beslaat een middag en wordt afgesloten met een informele borrel.

13:45 – 14:00     Ontvangst

14:00 – 14:10     Inleiding

14:10 – 15:00     AWB-besluit

15:00 – 15:15     pauze

15:15 – 16:00     Toepassing van de Wob, bestuursorganen

16:00 – 16:15     pauze

16:15 – 17:00     Weigeringsgronden

17:00 – 17:15     Do’s en don’ts

17:15 – 17:30     Mogelijkheid tot het stellen van vragen

17:30 – 18:00     Afsluitende borrel

Cursus Wob voor Journalisten

Het is niet altijd noodzakelijk om een Wob-verzoek te doen, journalisten trachten – en dat is begrijpelijk – veelvuldig informatie langs informele weg te verkrijgen, zonder dat een formeel Wob-verzoek behoeft te worden ingediend.

Toepassing van de Wob stelt niettemin journalisten, schrijvende pers en andere media, veelvuldig voor vragen. Overheden maken met regelmaat gebruik van de in de Wob opgenomen weigeringsgronden, maar deze weigeringsgronden houden niet altijd stand ten overstaan van de rechter.

Het doel van de Wob-cursus ten behoeve van journalisten is om journalisten inzicht te verschaffen in de Wob en de toepassing van de Wob, waarbij een doelstelling is, dat de journalist in staat is om zelfstandig een Wob-verzoek in te dienen, en tegen de afwijzing daarvan eventueel zelfstandig bezwaar te maken. Getracht zal worden om de weigeringsgronden die de overheid het bestuursorgaan ten dienste staan, uitvoerig te bespreken, om zo inzicht te verschaffen in de toepassing van de Wob.

Cursus Wob voor Politie, Brandweer en veiligheidsregio's

Met enige regelmaat wordt ook aan de politie, brandweer en veiligheidsregio’s verzocht om het verstrekken van informatie in het kader van de Wob, of aan veiligheidsregio’s bijvoorbeeld verslagen van de meldkamer e.d. Er kunnen gerechtvaardigde en legitieme belangen zijn om openbaarmaking van dergelijke stukken te weigeren, bijvoorbeeld vanwege nog lopend onderzoek, dan wel in verband met het feit dat opsporingsmethodes niet openbaar moeten worden.

Teneinde politie en veiligheidsinstanties in staat te stellen om een adequate afweging te maken, en op juiste wijze toepassing te geven aan de Wet Openbaarheid van Bestuur, zal in deze cursus met name aandacht worden besteed aan niet alleen het bestuursrechtelijk kader, maar ook de wijze waarop de Wob in de praktijk toepassing vindt. Aandacht zal worden besteed aan ter zake relevante jurisprudentie. De do’s en don’ts zullen worden besproken, het wetsvoorstel Wet Open Overheid en er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Cursus Wob voor overheden en ambtenaren

(Lokale) overheden worden met grote regelmaat geconfronteerd met
Wob-verzoeken. Dat kan zijn in het kader van legitieme vragen, maar ook –
Wob-verzoeken met geen ander doel dan de verschuldigdheid van dwangsommen te
bewerkstelligen. Er zijn inmiddels enige uitspraken op het gebied van misbruik
van de Wob. In de cursus zal aandacht worden besteed aan het
bestuursrechtelijke kader, en (met name) aan de weigeringsgronden. Daarbij zal
voorts aandacht worden besteed aan de Wet Open Overheid, maar zeker ook aan de
eventuele (on)mogelijkheden om misbruik tegen te gaan. Er zal aandacht worden
besteed aan de do’s en don’ts, en er zal gelegenheid worden gegeven voor het
stellen van vragen.