Cursus opzet

De door ons ontwikkelde cursus kent de volgende opzet.

In de cursus zal worden ingegaan op de vraag hoe de Wob in de praktijk moet worden toegepast. Daarbij zal eerst een schets worden gegeven van de bestuursrechtelijke achtergronden van een Wob-verzoek en een Wob-besluit om inzicht te geven in de toepassing van de Wob binnen het bestuursrechtelijke kader. Besproken zal worden op welke bestuursorganen de Wob van toepassing is, binnen welke termijn beslissingen genomen worden en welke rechtsmiddelen daartegen eventueel kunnen worden aangewend. Aandacht zal worden besteed aan de vraag welke documenten onder de Wob vallen, en wat de weigeringsgronden zijn die in de Wob zijn opgenomen. Daarbij zal worden stilgestaan bij de zogenaamde absolute weigeringsgronden, als die zich voordoen blijft openbaarmaking achterwege, en de relatieve weigeringsgronden, in welk geval een belangenafweging gemaakt zal moeten worden. Ook zal worden stilgestaan bij de zogenaamde stukken die zijn bedoeld voor intern beraad. Vervolgens zal kort worden stilgestaan bij de kosten, de eventuele maatregelen of mogelijkheden die aanwezig zijn om misbruik van de Wob te voorkomen, en zal worden stilgestaan bij het wetsontwerp Wet Open Overheid. Afgesloten zal worden met de do’s en don’ts waarna gelegenheid zal worden geboden voor het stellen van vragen.