Forse kritiek op verslechtering WOB

Journalistieke organisaties zien niets in de plannen van minister Plasterk voor de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), zie NOS.

Het voortel van de Minister komt er op neer dat hij voornemens is om de dwangsom bij Wobverzoeken te schrappen. Het valt te begrijpen dat de minister misbruik wil tegengaan. Het indienen van verkapte en veelvuldige Wobverzoeken dient niet beloond te worden met het ontvangen van een dwangsom. Anderzijds dient die dwangsom als prikkel voor de overheid om tijdig te beslissen. De kennelijke opvatting van de Minister dat overheden toch wel snel zullen blijven beslissen en dat men anders naar de rechter kan, ziet er aan voorbij dat dit dus betekent, dat straffeloos te laat beslist zou kunnen worden, met als gevolg een groter beroep op de rechterlijke macht.

Met betrekkelijk eenvoudige ingrepen, is misbruik ook tegen te gaan. Denk aan het beperken van het aantal Wobverzoeken dat iemand mag doen en het stellen van eisen aan de herkenbaarheid van een Wobverzoek. Wordt niet duidelijk gemaakt dat het om een wobverzoek gaat, dan raakt geen dwangsom verbeurd, bijvoorbeeld. Een andere optie zou kunnen zijn, om de rechter de vrijheid te geven om de dwangsom bij Wob-verzoeken te matigen tot nihil als sprake is van misbruik.