Ten onrechte leges geheven voor Wob-verzoek

Bij een Wob-verzoek om informatie openbaar te maken en deze vervolgens kosteloos te verstrekken mag het bestuursorgaan geen kosten in rekening brengen. Dit heeft de rechtbank Gelderland beslist in haar uitspraak van 29 april 2014.

De heffingsambtenaar van de gemeente Zevenaar had aan betrokkene € 55,60 aan leges in rekening gebracht voor het verstrekken van kopieën. Ten onrechte naar het oordeel van de bestuursrechter. Omdat betrokkene uitdrukkelijk heeft verzocht om kosteloze toezending, was het bestuursorgaan niet bevoegd de leges aan hem in rekening te brengen. De aanvraag van betrokkene zag immers op het ontvangen van documenten voor zover daaraan geen kosten waren verbonden. Het stond het bestuursorgaan dan ook niet vrij om die aanvraag op te vatten als een aanvraag waarvoor wel kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Weliswaar heeft het bestuursorgaan betrokkene erop gewezen dat niet alle gevraagde informatie digitaal beschikbaar was, maar het heeft zich niet van de positieve instemming van betrokkene verzekerd dat hij zijn verzoek om informatie zou handhaven indien daarvoor kosten in rekening zouden worden gebracht. Klaarblijkelijk moet dat dus voor rekening en risico voor het bestuursorgaan komen.

Gepubliceerd op 20 mei 2014.

WA